Секоја компанија која што се стреми да стане конкурентна на пазарот мора да делува според внимателно креирана, цврста стратегија.

Досега, имаме помогнато на голем број клиенти во различни индустрии да ги развијат и да ги имплементираат своите стратегии.

Им овозможуваме на компаниите да изнајдат нови извори на профитабилен раст, да се репозиционираат за потреби на идниот пазар и да ја подобрат својата конкурентска предност.

ИСКУСТВО

Шеснаесетгодишно искуство во различни индустрии со длабинско познавање на спецификите на секоја индустрија

СТАНДАРДИ ЗА ВИСОК КВАЛИТЕТ

Нашиот тим лидер и другите членови на истражувачкиот тим и на одделот за стратегиски консалтинг се членови на ESOMAR

СИГУРЕН ПАРТНЕР

Market Vision има континуирана соработка со регионални и меѓународни истражувачки агенции

ЗАСЛУЖЕНА ДОВЕРБА

Со години на назад, Market Vision има улога на долгорочен партнер во обезбедувањето на пазарни сознанија за познати домашни и меѓународни приватни инвестициски фондови.

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
Slider

Секоја компанија која што се стреми да стане конкурентна на пазарот мора да делува според внимателно креирана, цврста стратегија.

Досега, имаме помогнато на голем број клиенти во различни индустрии да ги развијат и да ги имплементираат своите стратегии.

 

Им овозможуваме на компаниите да изнајдат нови извори на профитабилен раст, да се репозиционираат за потреби на идниот пазар и да ја подобрат својата конкурентска предност.

 
ИСКУСТВО

Шеснаесетгодишно искуство во различни индустрии со длабинско познавање на спецификите на секоја индустрија

СТАНДАРДИ ЗА ВИСОК КВАЛИТЕТ

Нашиот тим лидер и другите членови на истражувачкиот тим и на одделот за стратегиски консалтинг се членови на ESOMAR

СИГУРЕН ПАРТНЕР

Market Vision има континуирана соработка со регионални и меѓународни истражувачки агенции

ЗАСЛУЖЕНА ДОВЕРБА

Со години на назад, Market Vision има улога на долгорочен партнер во обезбедувањето на пазарни сознанија за познати домашни и меѓународни приватни инвестициски фондови.

Дали ви е потребно нешто поспецифично?
Дали ви е потребно нешто поспецифично?
Дали ви е потребно нешто поспецифично?
Slider
АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ

За утврдување на атрактивноста и динамиката на пазарот во определена област, обезбедувајќи притоа информации за големината на пазарот, за сегментацијата, за клучните играчи и трендови во дадената област.

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПОЗИЦИОНИРАНОСТА НА БРЕНДОТ

Кое ја испитува перцепцијата на потрошувачите за брендот и неговите предности.

СТУДИЈА ЗА СТАВОВИТЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ

Со цел да се идентификуваат факторите за користење на производите и ставовите на потрошувачите кон брендот.

ДЛАБИНСКА АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ

За да се измери атрактивноста и одржливоста на пазарот на кој што сакате да влезете. Длабинското поимање на силните и слабите страни на целните производи и нивната позиција на пазрот се засновани на внимателна и мудра комбинација на примарни и секундарни истражувања надоградена со разни дополнителни интервјуа со потрошувачите и претставниците на индустријата.

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЗАДОВОЛСТВОТО И ЛОЈАЛНОСТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

За мерење на: очекувањата на потрошувачите; квалитетот на услугата; вредноста за потрошувачот; лојалноста на потрошувачите; усната препорака и задоволството на вработените.

ИСТРАЖУВАЊЕ НА НАВИКИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ

Со цел откривање на клучните двигатели за купување и осознавање на однесувањето на потрошувачите во процесот на купување.

ТЕСТИРАЊЕ НА ЦЕНА

За оптимизација на ценовната стратегија со интегрирање на перцепцијата на потрошувачите за цената на дадената категорија на производи и нивната подготвеност да ја платат.

ТЕСТОВИ ЗА ВКУС И МИРИС

За оценка на производите преку добивање на непристрасни одговори на потрошувачите за производот.

ТЕСТИРАЊЕ НА КАМПАЊА

За оценување на концептот на кампањата пред истата да се имплементира и оценка на ефективноста на кампањата после имплементацијата

ТАЈНО КУПУВАЊЕ

За оценка на квалитетот на услугата преку систем за тајно купување кој осигурува купувачот да ги постави вистинските прашања, на вистинскиот начин, да даде соодветни забелешки, да ги забележи релевантните индикатори и да даде соодветен извештај.

ТЕСТИРАЊЕ НА КОНЦЕПТ НА ПРОИЗВОД

За да се оцени реакцијата на потрошувачот на одредена идеја пред производот да се воведе на пазарот. Добијте одговор на прашањата кои најмногу ве загрижуваат, за намалување на ризиците при лансирање на производите и успешно воведете ги новите концепти на пазарот.

Arrow
Arrow
АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ
ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПОЗИЦИОНИРАНОСТА НА БРЕНДОТ
СТУДИЈА ЗА СТАВОВИТЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ
ДЛАБИНСКА АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ
ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЗАДОВОЛСТВОТО И ЛОЈАЛНОСТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ
ИСТРАЖУВАЊЕ НА НАВИКИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ
ТЕСТИРАЊЕ НА ЦЕНА
ТЕСТОВИ ЗА ВКУС И МИРИС
ТЕСТИРАЊЕ НА КАМПАЊА
ТАЈНО КУПУВАЊЕ
ТЕСТИРАЊЕ НА КОНЦЕПТ НА ПРОИЗВОД
Slider

За Market Vision

Основана во 2001 година како резултат на нашите верувања во потребата на пазарот за маркетинг агенција која што ќе ги предвиди потребите на клиентите и ќе понуди врвни решенија за нивните проблеми преку интеграција на различни маркетинг услуги.

Kонтактирајте не

 

info@mvision.com.mk

(+389 2) 3296 440

(+389 2) 3296 062

Kozle 8, Skopje 1000 Macedonia

Created and Developed by Market Vision ®